Privacy Policy

Privacy en verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens in het kader van onze website, ticketverkoop, sociale media en op het Event. Door aanvaarding van deze Voorwaarden gaat u akkoord met dit privacybeleid en geeft u uitdrukkelijk schriftelijk toestemming om de u betreffende persoonsgegevens te vergaren en verwerken in overeenstemming met de hierin omschreven doeleinden. Voor inlichtingen over ons privacybeleid kan u contact opnemen via info@kampingkitschclub.be. Wij verzamelen en verwerken volgende gegevens, op de hierna beschreven wijze:(i) Identificatiegegevens. Gegevens waarmee u zichzelf registreert en waarmee wij u uniek kunnen identificeren ten opzichte van andere gebruikers, zoals uw email en gekozen wachtwoord of de unieke sociale media account van Facebook, Instagram of Twitter. Tijdens uw registratie en aanmelding en naar aanleiding van de bestelling of verkoop van tickets kunnen ook uw naam, voornaam, adres, geboortedatum, taal, geslacht, telefoonnummer en andere gegevens door ons worden verwerkt of verzameld; (ii) Uitdrukkelijk opgegeven gegevens. Wij verwerken ook gegevens die door u uitdrukkelijk opgegeven worden, hetzij rechtstreeks aan ons, hetzij via de sociale media profielen , hetzij via websites en sociale media van onze partners (zoals ticketverkopers); (iii) Automatisch vergaarde gegevens. Naast voormelde gegevens kunnen ook automatisch gegevens verzameld en verwerkt worden, zoals uw IP adres, geografische locatie, het type en besturingssysteem van uw computer of mobiele telefoon, bezoek en het tijdstip en de duur van uw bezoek aan pagina’s en onderdelen van onze producten en diensten; (iv) Cookies. Wij gebruiken cookies met het oog op de hierna vermelde doeleinden en om de werking en het gebruiksgemak van onze online diensten te verbeteren.De u betreffende persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan onze partners en leveranciers.De u betreffende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden met het oog op volgende doeleinden: (i) om het gebruik in het algemeen van de diensten (website, ticketshop, merchshop… zo veilig, gemakkelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en om de gebruikservaring van onze diensten te optimaliseren; (ii) om inhoud te creëren die relevant is voor u en om informatie, promoties, producten en diensten van ons en van onze partners aan te bieden en te integreren met andere informatie, promoties, producten en diensten van derden; (iii) om te verwerken met het oog op reclame, marketing en direct marketing ten behoeve van commerciële en promotionele acties, producten en diensten van ons en onze partners en leveranciers.U hebt te allen tijde recht op inzage en correctie van u betreffende persoonsgegevens. U kunt daartoe een verzoek richten via info@kampingkitschclub.be. of via post naar voormeld postadres.

Finale bepalingen

Falen of vertraging bij uitoefening door ons van een recht krachtens deze Voorwaarden of een contract of een wettelijke bepaling zal niet worden beschouwd als een verklaring van afzien van dat recht, en zal niet van invloed zijn op elke andere of verdere gebeurtenis of afbreuk doen aan enig recht of rechtsmiddel met betrekking daartoe of op een of andere wijze onze of uw rechten krachtens deze voorwaarden of een contract aantasten of wijzigen.Indien één of meerdere clausules van deze Voorwaarden nietig bevonden worden, neemt dit niet de nietigheid van de andere clausules of van deze Voorwaarden in het algemeen met zich mee; in dat geval zullen de nietige clausules gewijzigd worden in rechtsgeldige clausules die in overeenstemming zijn met de door ons beoogde rechtsgevolgen op het moment van aanvaarding van deze Voorwaarden.Deze Voorwaarden, alle overeenkomsten en alle rechtsverhoudingen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Belgisch recht. Voor alle geschillen die zouden kunnen ontstaan met betrekking tot (de uitvoering van) deze Voorwaarden en alle rechtsverhoudingen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, zijn uitsluitend de rechtscolleges van de maatschappelijke zetel van de organisatie bevoegd.

Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts. More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Cookies Preferences