Algemene voorwaarden

Deze pagina bevat de Algemene Voorwaarden (hierna ‘Voorwaarden’) met betrekking tot het festival Kamping Kitsch Club te Kortrijk, België (hierna 'Event' genoemd). Deze Algemene Voorwaarden zijn van Kitsch Club BVBA, BTW BE 0816.800.376, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke, Graaf Jansdijk 268 (hierna 'wij', 'ons' of 'onze' genoemd). Wij zijn de organisator van het Event. De Voorwaarden zijn van toepassing op het Event, de website van het Event en de andere producten en diensten met inbegrip van bestellingen en verkopen van tickets in het kader van het Event. Door de toegang tot het Event, de bestelling, de aankoop en/of overdracht van tickets en door het bezoek van deze website verklaart de bezoeker van het Event, de bezoeker van deze website, de besteller, de koper, de overdrager en/of houder van het ticket en van andere producten en diensten (hierna 'Klant', 'u' of ‘uw’ genoemd) zich uitdrukkelijk akkoord met deze Voorwaarden. Alleen deze Voorwaarden zijn geldig en wij verwerpen alle met deze voorwaarden strijdige bedingen van u en anderen. Eventuele (algemene) voorwaarden van u of van anderen met betrekking tot het Event hebben derhalve geen toepassing. Ingeval van strijdigheid tussen deze Voorwaarden en deze die zijn vermeld op tickets, hebben deze Voorwaarden, vermeld op deze website, voorrang. Wij houden het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen op elk gewenst moment. Alle wijzigingen van zullen op deze website openbaar worden gemaakt. Elk nieuw bezoek aan het Event, aan deze website en elke nieuwe bestelling, aankoop en/of overdracht van tickets of andere producten of diensten zal worden beschouwd als aanvaarding van de gewijzigde Voorwaarden.

Informatie

Wanneer wij informatie verstrekken in het kader van het Event, bijvoorbeeld op deze website, op onze sociale media, op de websites van partners (bv. ticketverkopers), proberen wij dit zo accuraat mogelijk te doen. Wij kunnen geen garantie geven met betrekking tot de accuraatheid van deze informatie en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijkheid voor enige schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt wordt in het kader van het Event.Het Event, de tickets en andere producten of diensten van het Event (met inbegrip van deze website) kunnen informatie bevatten van derden zoals sponsors, partners en leveranciers, alsook verwijzingen naar websites, sociale media en andere producten en diensten van derden. Wij controleren de inhoud van die websites, sociale media en andere producten en diensten van derden niet en kunnen ook niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud daarvan. Bovendien impliceert een verwijzing naar of opname van informatie van derden ook niet dat wij akkoord gaan met zulke inhoud.

Intellectuele Eigendom

Het Event, deze website en andere producten en diensten in het kader van het Event kunnen teksten, foto’s, video’s, werken van letterkunde en kunst, handelsnamen, domeinnamen, merken en ander materiaal bevatten dat is beschermd door (intellectuele) (eigendoms)rechten. U erkent deze rechten uitdrukkelijk en verbindt zich het betreffend materiaal enkel te gebruiken mits voorgaande schriftelijke toestemming en daarvan geen gebruik te maken op enige wijze die een inbreuk uitmaakt op voormelde (intellectuele) (eigendoms)rechten.Indien u zelf zulk materiaal op het Event, via de Website of via andere producten of diensten verstuurt, publiceert, meedeelt of gebruikt, waarborgt u dat u rechthebbende bent, dan wel toestemming hebt bekomen van de (intellectueel) rechthebbende(n) om zulk materiaal te gebruiken.

Aankoopvoorwaarden tickets

Door de aankoop en/of het bezit van een ticket verklaren de koper, de overdrager en de houder van het ticket zich akkoord met deze Voorwaarden. Het Event is enkel toegankelijk voor personen die minstens 18 jaar zijn op datum van het Event en die verkleed zijn. Een ticket voor het Event kan enkel gekocht worden door personen van minstens 18 jaar.Voor de aankoop van een ticket voor het Event geldt geen herroepingsrecht of recht van afstand. U kan niet afzien van de aankoop. Een ticket wordt in geen geval terugbetaald of omgewisseld, ook niet bij onderbreking, wijziging, stopzetting of afgelasting.Ieder ticket is strikt persoonlijk en mag niet overgedragen worden. Overeenkomstig de Wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen, is ten stelligste verboden: - de regelmatige doorverkoop van tickets, - de voorstelling met het oog op regelmatige doorverkoop en de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een regelmatige doorverkoop, - de occasionele doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs, - de voorstelling met het oog op occasionele doorverkoop en de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een occasionele doorverkoop indien het gaat om een doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs, - de doorverkoop voor de start van de oorspronkelijke verkoop, - de verkoop van een bevoorrecht of promotioneel toegangsbewijs waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest. De voorstelling met het oog op doorverkoop en de verstrekking van middelen die worden aangewend voor doorverkoop, zijn eveneens verboden voor de verkoop van een bevoorrecht toegangsbewijs, alsook van een promotioneel toegangsbewijs, waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest. Overtredingen van deze wetsbepalingen zijn onderworpen aan strafrechtelijke en burgerechtelijke sancties. De geregistreerde koper, de overdrager en de houder van een ticket zijn hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt wordt door een overtreding op deze wetsbepaling met betrekking tot het betreffende ticket.

Toegangsvoorwaarden Event

Door de toegang tot het Event door de bezoeker, verklaren niet alleen de houder van het ticket maar ook de koper en overdrager van het ticket zich akkoord met deze Voorwaarden. De geregistreerde koper, de overdrager en de houder van een ticket zijn hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de schade die deze laatste veroorzaakt op en in het kader van het Event.Het Event is enkel toegankelijk voor personen die 18 jaar zijn op datum van het Event, die verkleed zijn en die over een geldig ticket beschikken. Een geldig ticket verleent slechts één maal toegang tot het Event. Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies, beschadiging, namaak, illegale duplicatie of andere oorzaken van ongeldigheid van een ticket.Iedere bezoeker is verplicht te allen tijde de wettelijke en reglementaire bepalingen - waaronder deze van openbare orde en goede zeden - op en rond het terrein van het Event te respecteren en is verplicht om alle aanwezige reglementen, voorschriften, instructies en richtlijnen van de organisatie, politie, veiligheidsdiensten en andere bevoegde personen na te leven.Aankoop en/of bezit van een ticket laat het recht onverlet om toegang tot en/of verdere aanwezigheid op het Event te weigeren en/of om de bezoeker van het Event te verwijderen, om welke reden ook, zoals bv. wegens het niet respecteren van de dresscode, de leeftijdsgrens of een schending van de wettelijke en reglementaire bepalingen.Elke bezoeker en diens bezittingen (bv. rugzak, handtas) kunnen door politie- en veiligheidsdiensten gecontroleerd worden, zowel bij de ingang en uitgang als op en rond het terrein van het Event. Bij gebrek aan medewerking kan toegang tot en/of verdere aanwezigheid op het Event ontzegd worden.Drank, voedsel en elk voorwerp dat de organisatie als gevaarlijk beschouwt, kan worden geweigerd of afgenomen op het terrein. Zijn in elk geval verboden: eigen drank en voedsel in glas en blik, camelbags, wapens en scherpe voorwerpen, drugs en verdovende middelen, drones, vuurwerk, dieren, (semi-) professionele foto-, beeld- en geluidopname-apparatuur (behoudens i.g.v. officiële accreditatie van de organisatie).Het is verboden in de buurt, aan de ingang of op het terrein van het Event pamfletten, posters, flyers, gifts, merchandising en/of andere commerciële en promotionele materialen uit te delen, te verkopen of anderszins te verspreiden (behoudens i.g.v. officiële accreditatie van de organisatie).

Foto-, geluids- en beeldopnamen

De koper, overdrager, bezoekers en houder van een ticket gaan ermee akkoord dat foto’s, geluids-en beeldopnamen van bezoekers van het Event gemaakt kunnen worden, welke door de organisatie en haar partners om niet (gratis) gebruikt mogen worden voor promotionele en commerciële doeleinden zonder beperking in tijd, ruimte en media. Indien en voor zover nadere formaliteiten nodig zijn om een afstand van auteurs-, naburige-, portret-, privacy-, persoon- of andere intellectuele eigendomsrechten op die opnamen aan de organisatie en/of diens partners te bewerkstelligen, zal de koper, overdrager, bezoeker en/of de houder van het ticket om niet (gratis) de nodige inspanningen leveren om deze overdracht te bewerkstelligen.

Aansprakelijkheid

De toegang tot, het verblijf en het verlaten van het Event gebeurt op eigen risico van de bezoekers. De organisatie, artiesten, werknemers, vrijwilligers en aangestelden kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies, diefstal of ongeval, van welke aard ook, tenzij deze schade, verlies, diefstal of ongeval gevolg is van bedrog of opzettelijke grove fout van de organisatie. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid in hoofde van de organisatie, artiesten, werknemers, vrijwilligers en aangestelden geldt bijgevolg ook voor schade, verlies, diefstal of ongeval, welke rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een handelen en/of een nalaten van zowel de organisatie, artiesten, werknemers, vrijwilligers en aangestelden van de organisatie, als van derden zoals andere bezoekers van het Event.De organisatie is niet aansprakelijk voor schade of andere gevolgen voortvloeiende uit onderbreking, wijziging, stopzetting, afgelasting of enige andere maatregel die de organisatie neemt of die aan de organisatie opgelegd wordt, bv. owv openbare orde, terrorisme (-dreiging), overmacht. De organisatie kan derhalve niet verantwoordelijk, aansprakelijk of verplicht gehouden worden om een ticket geheel of gedeeltelijk terug te betalen ingeval van gehele of gedeeltelijke onderbreking, wijziging, stopzetting, afgelasting of andere maatregel, ook niet indien deze maatregel geldt opzichtens individuele personen (bv. wegens niet naleven leeftijdsvoorwaarde, dresscode, toegangsvoorwaarde, openbare orde, goede zeden…). Indien de organisatie, niettegenstaande onderhavige Voorwaarden, beslist om tickets geheel of gedeeltelijk terug te betalen, dan wel verplicht wordt tickets geheel of gedeeltelijk terug te betalen, zal deze terugbetaling geschieden voor de ticketprijs exclusief service/administratie/verzendkosten.De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die toe te schrijven is aan een oorzaak waarop de organisatie geen controle kan uitoefenen, inclusief maar niet beperkt tot, alle vormen van overmacht, acties van derden (inclusief maar niet beperkt tot hackers, leveranciers, lokale autoriteiten, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden, militaire operaties, nationale rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwang uitgeoefend door een bevoegde autoriteit, stakingen, lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, extreme weersomstandigheden, aardbeving, natuurrampen, ongevallen, mechanisch defecten, software van derden, storingen of problemen met openbare nutsvoorzieningen (met inbegrip van falen van internet, elektriciteit en telecommunicatie), gebrek aan of onmogelijkheid om voldoende bevoorraad te worden met voedsel, drank, materiaal, uitrusting en/of transport en andere vormen van overmacht en acties van derden, ongeacht het feit dat de omstandigheden in kwestie konden worden voorzien Indien en voor zover de organisatie op welke grond ook toch aansprakelijk zou gesteld worden voor enige schade in hoofde van de koper van een ticket, de overdrager van een ticket, de houder van het ticket en/of een bezoeker van het Event, zal deze aansprakelijk te allen tijde en niettegenstaande enig andersluidend beding beperkt zijn tot de rechtstreekse schade en/of tot het bedrag dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie uitgekeerd zal worden voor het betreffend schadegeval. De koper, de overdrager en de houder van het ticket en de bezoeker van het Event gaan ermee akkoord dat zij desgevallend enkel aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor de directe schade die zij geleden hebben. Iedere indirecte schade of gevolgschade wordt hierbij uitgesloten.De geregistreerde koper, de overdrager en de houder van een ticket zijn hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de schade die deze laatste als bezoeker veroorzaakt op en in het kader van het Event en zullen de organisator en diens partners en aangestelden vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken (van andere bezoekers en andere derden) ingevolge inbreuken begaan door de houder van een ticket als bezoeker op de Voorwaarden en op alle dwingende en wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op en in het kader van het Event.Klachten of betwistingen dienen op straffe van nietigheid en verval te geschieden binnen de vijf dagen na het feit of voorval waarover de klacht of betwisting handelt en dit bij ter post aangetekend schrijven.

Finale bepalingen

Falen of vertraging bij uitoefening door ons van een recht krachtens deze Voorwaarden of een contract of een wettelijke bepaling zal niet worden beschouwd als een verklaring van afzien van dat recht, en zal niet van invloed zijn op elke andere of verdere gebeurtenis of afbreuk doen aan enig recht of rechtsmiddel met betrekking daartoe of op een of andere wijze onze of uw rechten krachtens deze voorwaarden of een contract aantasten of wijzigen.

Indien één of meerdere clausules van deze Voorwaarden nietig bevonden worden, neemt dit niet de nietigheid van de andere clausules of van deze Voorwaarden in het algemeen met zich mee; in dat geval zullen de nietige clausules gewijzigd worden in rechtsgeldige clausules die in overeenstemming zijn met de door ons beoogde rechtsgevolgen op het moment van aanvaarding van deze Voorwaarden.

Deze Voorwaarden, alle overeenkomsten en alle rechtsverhoudingen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Belgisch recht. Voor alle geschillen die zouden kunnen ontstaan met betrekking tot (de uitvoering van) deze Voorwaarden en alle rechtsverhoudingen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, zijn uitsluitend de rechtscolleges van de maatschappelijke zetel van de organisatie bevoegd.

Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts. More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Cookies Preferences